IMG-LOGO

ԳՈՅԺ

13-08-2022
IMG

Սրտի խոր ցաւով կը յայտնենք, որ այսօր կեանքէն հեռացաւ բժիշկ Սարգիս Պօլօեանը՝ ընտանիքի հոգատար հայր, նուիրեալ ամուսին եւ հանրային գործի ջատագով, ՀԵՄԱ հ/կ վարչութեան երկրորդ նախագահ:

Խոր վշտով կը յայտնենք մեր զորակցութիւնը ընտանիքի անդամներուն՝

 

Տիկ. Մարալ Տէմիրճեան Պօլօեան
Օր.Մարկրիթ և Նարօտ Պօլօեաններ
Տիկ.Սեւան Այնիլեան և զաւակունք
Օր.Սալբի Տէմիրճեան
Օր.Ցոլա Տէմիրճեան
Տիկ.Այտա Պօլօեան Բանոսեան և զաւակունք
Պր․ Վրեժ և Արամ Պօլօեաններ
Խլօեան ընտանիք:

 

Յանկչի՛ր խաղաղութեամբ եւ թո՛ղ Աստուած հոգիդ միշտ լոյսի մէջ պահէ, բարի մարդ։

 

զորակցութեամբ՝
ՀԵՄԱ վարչութիւն